Przedawnienie Roszczenia

Stosownie do § 2 art. 819 KC bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem, najczęściej zdarzenie wyrządzające szkodę – pisze Rzeczpospolita (Nr z 0.9.0.3.2006 r.). SN uznał, że art. 819 § 2 k.c. określający początek biegu terminu przedawnienia jest przepisem bezwzględnie obowiązującym. Oznacza to, że umowa ubezpieczenia nie może początku biegu terminu przedawnienia określić inaczej. Przepis ten odnosi się także do unormowanej w art. 822 k.c. umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim podkreśla dziennik.. Strony takiej umowy nie mogą modyfikować początku biegu terminu przedawnienia. Wyrok S.A. jest ważny dla przedstawicieli tych wszystkich zawodów, na których ciąży obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych, i firm zatrudniających takie osoby. Taki obowiązek mają m. in. adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, osoby zajmujące się usługowym prowadzeniem biur rachunkowych, notariusze, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi i firmy ich zatrudniające. Jeśli ich klient twierdzi, że taką szkodę mu wyrządzono, trzeba się śpieszyć ze zgłoszeniem roszczeń wobec swego ubezpieczyciela

Niebezpieczne chodniki

Zgodnie z prawem właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek utrzymywać je w należytym stanie, który zapewnia pełne bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników ruchu. Niestety w praktyce mamy często do czynienia z zaniedbaniami tychże obowiązków, co prowadzi do wielu wypadków, w których poszkodowanymi zostają przypadkowi ludzie, doznając uszkodzen ciała czy też strat materialnych.

       Najczęstsze przykładowe zaniedbania to:

 • dziury w chodnikach, jezdniach czy nierówna powierzchnia
 • nieodśnieżone czy oblodzone chodniki, ulice, parkingi, place, itp.
 • niewłaściwe oznakowanie i niezabezpieczone roboty remontowe
 • wadliwe konstrukcje budowlane
 • padające, elewacje, gzymsy, śnieg, sople z dachu
 • upadki na śliskiej powierzchni w sklepie

Bardzo ważne jest dokładne udokumentowanie zaistniałej szkody- wykonanie zdjęcia dziury w chodniku, śliskiej nawierzchni- nawet telefonem komórkowym, zebranie oświadczeń świadków(ich nazwisk, adresów, numerów telefonu)- którzy będą niezbędni w postępowaniu sądowym, gdyż w późniejszym czasie będzie to trudne do udokumentowania, uzyskanie pomocy medycznej oraz zebranie dokumentacji z leczenia, udokumentowanie poniesionych kosztów na leki, rehabilitację, sprzet medyczny, opieke, itd.

Jeśli jesteś Poszkodowany w podobnym przypadku lub znasz kogoś kto ulegl takiemu wypadkowi – zadzwoń , bowiem należy się Wam odszkodowanie, które my pomożemy uzyskać w satysfakcjonującej wysokości!

Zadzwoń lub wypełnij nasz Formularz zgłoszeniowy, a nasi specjaliści od razu przystąpią do działania!

Odszkodowanie za śmierć

W przypadku śmierci osoby najbliższej w wypadku członkom rodziny przysługują na zasadzie art. 446 k.c. roszczenia o: zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, rentę, jednorazowe odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdę z powodu śmierci osoby bliskiej. Zajmujemy się wypadkami mającymi miejsce po 10.08.1997r. pod warunkiem, że sprawca został skzany prawomocnym wyrokiem sądowym

 • Zwrot kosztów pogrzebu:

Zwrot kosztów pogrzebu należny jest osobie lub osobom, które poczyniły nakłady w związku z pogrzebem osoby najbliższej, bez względu na to czy osoby te należą do kręgu spadkobierców ustawowych.
Do kosztów pogrzebu można zaliczyć wszelkie wydatki ,które wynikają w związku z pogrzebem osoby bliskiej, tj. koszty przewozu zwłok, koszy pogrzebu, koszty nagrobka, itd. Dodatkowym roszczeniem jest roszczenie o zwrot kosztów zakupu odzieży żałobnej, jeżeli jej koszty są umiarkowane. Dotyczy to odzieży żałobnej nie tylko dla osoby zmarłej jak i osób najbliższych.

Zasiłek pogrzebowy z ZUS nie może być odjęty przez zakład ubezpieczeń przy wypłacie należnego odszkodowania.

 • Renta:

Podmiot odpowiedzialny winien wypłacić osobom uprawnionym z art. 446 k.c. rentę o charakterze alimentacyjnym. Jeżeli zmarły sprawował obowiązek alimentacyjny względem osób z najbliższej rodziny, to osoby te mają roszczenia o wypłatę renty z powodu znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej osób najbliższych.
W przypadku śmierci rodzica, renta alimentacyjna winna być wypłacana do czasu uzyskania przez dziecko zdolności zarobkowych. Bez znaczenia dla istnienia roszczenia w tym wypadku jest to, czy drugie z rodziców żyje i czy jest w stanie alimentować dziecko.

Roszczenia rodzeństwa o rentę po zmarłym bracie lub siostrze zostaną uznane jeżeli rodzeństwo udowodni fakt, iż zmarły alimentował rodzeństwo lub pomagał im finansowo w sposób stały oraz przemawiają za tym względy tzw. współżycia społecznego.

 • Jednorazowe odszkodowanie za śmierć.

Jednorazowe odszkodowanie ma nieco inny charakter od renty. W tym przypadku należy brać szereg negatywnych aspektów w życiu najbliższej rodziny które powodują pogorszenie sytuacji życiowej najbliższego zarówno obecnie jak i w przyszłości. Pogorszenie sytuacji życiowej może więc polegać, na tym, iż matka zmarłego syna nie może liczyć już na jego wsparcie zarówno finansowe jak i wsparcie w opiece nad nią w przyszłości, osamotnienie dziecka, które nie może liczyć na wsparcie rodzica w nauce i edukacji, zmiana planów życiowych polegająca na porzuceniu studiów celem sprawowania opieki nad pozostałymi dziećmi zmarłego rodzica.

 • Zadośćuczynienia za krzywdę

Roszczenie od zadośćuczynienie jest roszczeniem odrębnym od roszczenia o odszkodowania, które zmierza do zrekompensowania szkody materialnej. Nie mniej jednak zasądzenie odszkodowania, przesądza o jednoczesnym zasądzeniu zadośćuczynienia za krzywdę. Krzywda oznacza ból, cierpienie i ogół negatywnych następstw w zdrowiu i sferze psychicznej osoby najbliższej zmarłemu.

W przypadkach śmierci osoby najbliższej Towarzystwom Ubezpieczeniowymzależy na tym, aby mogły jak najszybciej zawrzeć z osobami uprawnionymi jak najszybszą ugodę , aby ograniczyć swoją odpowiedzialność do minimalnych kwot pieniędzy oraz nie odpowiadać za szkody materialne i nie materialne, które mogą powstać u osób uprawnionych w przyszłości. Dodatkowo Ubezpieczalnie liczą, iż uprawnieni do świadczeń nie będą świadomi wszystkich roszczeń im przysługujących, dlatego też w praktyce kwotą proponowaną w ugodach przedsądowych jest około 30.000zł. Niektóre z Kancelarii Odszkodowawczych zachęcają swoich klientów do podpisywania takiej ugody, jednakże dla nas najważniejsze jest wywalczenie NAJWYŻSZEGO ODSZKODOWANIA dla każdego z członków rodziny , bowiem w procesie cywilnym sądy powszechne zasądzają kwoty wielokrotnie wyższe, a dodatkowo w przypadkach zasadnych są uwzględniane roszczenia o rentę i jednorazowe odszkodowanie.

Każdy podejmowany przez nas krok jest szczegółowo konsultowany z klientem- nie mam mowy o podpisywaniu ugody bez wcześniejszej zgody naszego klienta, tak jak bardzo często robią to inne firmy odszkodowawcze.

 

 

 

Przyczynienie

Przyczynienie się poszkodowanego to zawinione jak i niezawinione zachowanie się poszkodowanego, które przyczynia się do powstania szkody bądź powiększenia jej rozmiarów i powoduje obniżenie kwoty zadośćuczynienia Przyczynienie się poszkodowanego do zaistniałej szkody reguluje przepis art. 362 kc, który w praktyce wywołuje wiele kontrowersji w orzecznictwie sądowym, bowiem przyczynienie się poszkodowanego powinno być rozpatrywane pod kątem widzenia związku przyczynowego między zachowaniem się poszkodowanego, a powstaniem szkody Przykładem przyczynienia się może być np. spożywanie wraz z kierowcą alkoholu, nagłe i niespodziewane wtargnięcie pod koła, czy też brak zapięcia pasów – a okoliczności te miały negatywny wpływ na rozmiar doznanych przez poszkodowanych obrażeń. Negatywne zachowanie poszkodowanego, które miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, może być analizowane przez pryzmat warunków, na jakich ubezpieczenie zostało zawarte. Zmniejszenie odszkodowania w wyjątkowych przypadkach niezawinionego przyczynienia się będzie uzasadnione w razie odpowiedzialności ukształtowanej na zasadzie ryzyka. Art. 362 kc o przyczynieniu się poszkodowanego ma zastosowanie do wszystkich roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych, niezależnie od tego, na jakiej zasadzie ukształtowana jest odpowiedzialność za szkodę doznaną przez poszkodowanego. Przyczynienie stosuje się wyłącznie przy ubezpieczeniach OC.

Read more ...

Wypadki w rolnictwie

Wszystkie osoby prowadzące gospodarstwo rolne w Polsce mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeń rolnych- tzw. ubezpieczenia OC, czyli obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Niestety gospodarstwa rolne w Polsce cechują się wysokim wskaźnikiem wypadków, zarówno w przypadku szkód na mieniu jak i szkód na osobie- zwykle na osobach, które wspólnie pracują w danym gospodarstwie rolnym. W związku z tym posiadanie polisy OC jest bardzo ważne, jeśli ma miejsce wypadek w rolnictwie, aby pokryć równowartość zaistniałych szkód na mieniu lub osobie pracującej w danym gospodarstwie rolnym.

       Najczęstsze wypadki w rolnictwie to:

 • uszkodzenie ciała poprzez chwycenie, wciągnięcie, uderzenie, obcięcie, zmiażdżenie części ciała przez maszyny rolnicze
 • upadki z drzew przy zrywaniu owoców, upadki z drabiny, złamanie nogi czy ręki na posesji
 • szkody spowodowane przez zwierzęta w zagrodzie
 • szkody wyrządzone przez pojazdy używane w gospodarstwie rolnym

Odpowiedzialność za zaistnialy wypadek musi być oczywista i wyniakć z zaniedbania właściciela gospodarstwa ( np. dopuszczenie kogoś do pracy przy wadliwej lub zepsutej maszynie rolniczej), zaniehania (np. nieuprzątnięcie podwórka czy też pozostawienie dziury na podwórku, przez którą doszło do wypadku).

Jeżeli podczas pracy w rolnictwie w gospodarstwie rolnym Ty lub bliska Ci osoba doznały jakiejkolwiek szkody, należy się Wam odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń, bez względu na to czy KRUS wypłacił odszkodowanie czy też nie! Nawet jeśli KRUS już wyplacił odszkodowanie- to i tak osobie Poszkodowanej

Nie zwlekaj i zgłoś się do nas po bezpłatną analizę sprawy!

Wypadki komunikacyjne

Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba, ktoś ze znajomych- został poszkodowany w wypadku komunikacyjnym – zderzenia z innym pojazdem lub potrącenia przez pojazd nie z własnej winy – to masz prawo do:

 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego (art. 445 k.c. w związku z 444 k.c.);


 • zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacją , specjalną dietą poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich,kosztów utraconych zarobkó, koszty adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu (art. 444 § 1 k.c.)
 • renty uzupełniającej, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art. 444 § 2 k.c.);


 • jednorazowego odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty)-  uzasadniona w szczególności, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się osobą niepełnosprawną (inwalidą), a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia traci prawo do renty uzupełniającej (art. 447 k.c.)

 • renty na zwiększone potrzeby polegająca na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką (art. 444 § 2 k.c.);

 • oraz w przypadkach, krótszych okresów niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności) zwrot utraconych zarobków (art. 361 k.c.)

Zajmujemy się wypadkami mającymi miejsce po 10.08.1997r. pod warunkiem, że sprawca został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym

Prowadzimy sprawy w imieniu wszystkich uczestników ruchu drogowego:

 • kierowców samochodów, motorów
 • pasażerów
 • rowerzystów
 • pieszych

Ponieważ Towarzystwa Ubezpieczeniowe w zdecydowanej większości przypadków znacząco zaniżają świadczenia, zachęcamy do skontaktowania się z nami – uzyskamy dla Ciebie zdecydowanie wyższe świadczenie a w określonych przypadkach możemy dochodzić odszkodowania z wypadku nawet do 20 lat wstecz a także w przypadku gdy Poszkodowany przyczynił się w jakimś stopniu do wypadku - np. był pod wplywem alkoholu czy nie zapiął pasów bezpieczeństwa.

Prawo do odszkodowania po wypadku mają nie tylko kierowcy czy posiadacze samochodów, ale wszystkie osoby, które poniosły szkodę w następstwie wypadku komunikacyjnego, na przykład:
•    piesi
•    rowerzyści
•    pasażerowie
•    osoby poruszające się komunikacją miejską
•    właściciele uszkodzonych przez pojazd posesji czy mienia.
 

Warto wiedzieć, że odszkodowanie z OC sprawcy należy  się również, gdy szkoda ma miejsce:
•    bezpośrednio przy załadowaniu lub rozładowaniu pojazdu,
•    przy wsiadaniu lub wysiadaniu do/ z niego,
•    podczas zatrzymania auta, jego garażowania i postoju

Prawo do odszkodowania mamy również wtedy, gdy:
•    sprawca wypadku nie popełnił przestępstwa ani wykroczenia,
•    pojazd sprawcy nie posiadał ubezpieczenia,
•    pojazd sprawcy oddalił się z miejsca zdarzenia i sprawca jest anonimowy

Odszkodowanie za szkody wynikłe podczas zdarzenia komunikacyjnego obejmuje nie tylko odszkodowanie i zadoścuczynienie za poniesiony trwały uszczerbek na zdrowiu, obrażenia natury psychicznej, lęki, doznanie krzywdy i rozstrój zdrowia, ale także wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, takie jak: straty majątkowe, koszty leczenia, rehabilitacji, koszty opieki osób trzecich, koszty przejazdów do placowek medycznych czy też na rehabilitację, koszty zaopatrzenia ortopedycznego, utraconych dochodów, rentę w związku z niezdolnością do pracy, koszty przekwalifikowania zawodowego czy inne wydatki. Warto więc od samego początku gromadzić wszystkie dowody o nich świadczące (paragony, bilety, faktury i rachunki)!

 

Pamiętaj! Odszkodowanie z polisy OC sprawcy należy się wszystkim poszkodowanym w wypadku, także pasażerom pojazdu kierowanego przez sprawcę wypadku. Osoba, która ma wykupionych kilka ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW), z każdego z nich może dostać odszkodowanie!! Jeżeli pojazd, którym poruszaliśmy był w chwili wypadku objęty ubezpieczeniem NNW, wówczas oprócz odszkodowania z OC posiadacza pojazdu sprawcy możemy także dochodzić odszkodowania z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.
W tej sytuacji skorzystanie z profesjonalnej pomocy naszej Kancelarii uchroni Państwa przed krzywdzącym postępowaniem Towarzystw Ubezpieczeniowych i próbą zaniżenia należnego zadośćuczynienia. Im wcześniej poszkodowany zgłosi się do naszej Kancelarii, tym większe są szanse na otrzymanie wysokiego i godnego odszkodowania, odzwierciedlającego poniesiony uszczerbek na zdrowiu i wszystkie z tym związane koszty!

Kwoty odszkodowania po wypadku wahają się od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, więc zastanów się czy na pewno jesteś zadowolony z tego co dobrowolnie zaoferowało Ci Towarzystwo Ubezpieczeniowe...

 

Jeśli jesteś Poszkodowany w podobnym przypadku – należy Ci się odszkodowanie, które my pomożemy Ci uzyskać!

 

Błędy lekarskie

Błąd lekarski nie jest zdefiniowany poprzez przepisy prawa a samo pojęcie, stosowane zarówno przez lekarzy jak i pacjentow jest mocno umowne.I tak w definicji błąd w sztuce lekarskiej to działanie niezgodne z ogólnie pojętymi zasadami wiedzy medycznej.Błąd lekarski ma różne oblicza i może to być niepoprawny sposób realizacji decyzji, błędne rozpoznanie choroby u pacjenta, błąd w leczeniu- czyli zapisanie pacjentowi niewłaściwego leku, błędy podczas zabiegu operacyjnego, podczas akcji porodowej, co prowadzi do poważnych konsekwencji w tym do nieumyślnego spowodowania śmierci czy trwałego kalectwa. Zaniedbania ze strony personelu medycznego- lekarzy, pielęgniarek i błędy medyczne mogą być powodem poważnych konsekwencji zdrowotnych, kiedy to do szkody dochodzi świadomie lub nieświadomie dopuszczą się zaniedbania lub błędu w leczeniu pacjenta podczas operacji lub stawiania diagnozy.

Wymieniając rodzaje błędów medycznych można dokonać pewnej klasyfikacji na :

 • ZAKAŻENIA - bakteriami i wirusami, które prowadzą do dalszego zakażenia gronkowcem, żółtaczką (WZW), itp. Są to najczęstsze zaniedbania medyczne w Polsce, o których pacjent zwykle nie ma pojęcia i dowiaduje się dopiero podczas rutynowych badań kontrolnych już po wyjściu ze szpitala. Jeżeli Poszkodowany posiada dowody, iż do zakażenia doszło na skutek konkretnego zabiegu czy operacji w konkretnej placówce medycznej, wówczas istnieje możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych- np. wyniki badań przed zabiegiem operacyjnym i po operacji.
 • BŁĘDY LEKARSKIE PODCZAS PORODU- nieprawidłowa opieka podczas akcji porodowej, zwlekanie z przeprowadzeniem cesarskiego cięcia oraz wszelkie inne zaniechania i zaniedbania personelu medycznego, ktore doprowadziły do trwałego uszkodzenia funkcji życiowych dziecka czy do trwałego kalectwa są podstawą do dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, rehablitacji oraz wszelkich kosztów ponoszonych i niezbędnych do normalnego funkcjonowania osoby Poszkodowanej.
 • POZOSTAWIENIE NARZĘDZI I OPATRUNKÓW PO ZABIEGU OPERACYJNYM - pozostawienie narzędzi (nożyczek, skalpeli) lub opatrunków w ciele pacjenta, które zostały zaszyte podczas zabiegu operacyjnego, to ewidentny przykład zaniedbania medycznego, zagrażającego zdrowiu a często i życiu pacjenta, w związku z czym Poszkodowany może ubiegać się o należne rekompensaty i stosowne zadośćuczynienie.

 

Udowodnienie błędu medycznego
Podstawą do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń jest możliwość udowodnienia błędu. W takim przypadku konieczna będzie dokumentacja medyczna z opisem błędnej diagnozy lub opinia o źle wykonanej operacji, wyniki badań przed i po zabiegu operacyjnym czy pobycie w danej placówce medycznej. Jeżeli poszkodowany nie będzie w stanie udowodnić błędu lekarza, dochodzenie roszczeń będzie znacznie utrudnione lub niemożliwe.

Jeśli doznali Państwo szkody na skutek zaniedbania ze strony personelu medycznego czy też na skutek szeroko rozumianego błędu medycznego- prosimy koniecznie o skontaktowanie się z nami w celu dokonania bezpłatnej analizy Państwa sprawy i rozpoczęcia procedury dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Prosimy pamiętać, że okres przedawnienia błędu lekarskiego to zgodnie z k.c. 3 lata od momentu "dowiedzenia" się o szkodzie!

      

Wypadki przy pracy

Wbrew pozorom, wypadki przy pracy stanowią równie liczną grupę wśród statystyk wypadkowych. Najczęściej przyczyny wypadków przy pracy leżą po stronie pracodawcy i są to zwykle zła organizacja pracy, nieprzestrzeganie przepisów BHP, wadliwy sprzęt, złe warunki pracy, źle wyposażone i zabezpieczone stanowisko pracy, brak stosownego przeszkolenia BHP czy stosownych uprawnień, ktore w konsekwencji narażają bezpieczenstwo pracowników. Okres przedawnienia w przypadku wypadów przy pracy wynosi 3 lata, chyba, że winny za wypadek został skazany prawomocnym wyorkiem sądowym i wowczas okres przedawnienia znacznie sie wydłuża.

Przykładowe rodzaje wypadków za, które może Ci przysługiwać odszkodowanie:

 • wypadki i upadki na budowie, np. upadek z wysokości
 • uszkodzenia ciała wyrządzone przez wadliwe maszyny i urządzenia, np. porażenie prądem, potrącenia przez różne pojazdy, wózki widłowe,itp.
 • zatrucia substancjami chemicznymi
 • wszelkiego rodzaju oparzenia

W tego typu sytuacjach pracownikowi prócz odszkodowania z ZUS czy też NNW przysługuje odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń, w którym pracodawca wykupił ubezpieczenie OC lub też od samego pracodawcy. Pracodawca ponosi również odpowiedzialność jeżeli wypadek powstał z winy innego pracownika.

Coraz więcej firm ma wykupione polisy OC, więc oprocz świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Spolecznych , dojdziemy odszkodowanie także od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, gdzie pracodawca ma wykupioną polisę Odpowiedzialności Cywilnej.

Jeśli miałeś jakikolwiek wypadek w pracy, skontaktuj się z nami! Sprawdzimy czy należy Ci się odszkodowanie i zajmiemy się Twoją sprawą !

882 81 86 86

696 57 87 56

Infolinia : 882 801 806

 

Działamy

na terenie całego kraju oraz za granicą!

"Wy­padek to dziw­na rzecz.  Nig­dy go nie ma, dopóki się nie wydarzy."

         

Alan Alexander Milne